Eettiset toimintaperiaatteet

Replicon toiminta pohjautuu kumppanuuteen, asiantuntijuuteen ja luotettavuuteen. Nämä arvot edellyttävät avointa, rehellistä, vastuullista ja eettistä toimintaympäristöä ja -tapaa. Replicon
työntekijät toimivat aina tässä dokumentissa mainittujen eettisten toimintaperiaatteiden mukaisesti ja työsuhteessa ollessaan hyväksyvät tämän dokumentin asiat. Replico edellyttää myös toimittajiltaan samojen eettisten periaatteiden mukaista toimintaa.

Lakien noudattaminen

Replicon toiminta perustuu lailliseen liiketoimintaan ja Replicon toimintaa koskee monet kansalliset ja kansainväliset lait, määräykset ja säännöt. Näiden noudattaminen on minimivaatimus kaikessa toiminnassa.

Työelämä ja ihmisoikeudet

Replico kohtelee kaikkia työntekijöitä, asiakkaita ja muiden sidosryhmien jäseniä tasa-arvoisesti kansainvälisen ihmisoikeusjulistuksen mukaisesti, eikä suvaitse kiusaamista, syrjintää, uhkailua, häirintää tai loukkauksia. Replico ei hyväksy lapsityövoiman käyttöä eikä minkäänlaista pakkotyön muotoa.

Replico kunnioittaa yksilöiden oikeuksia, arvoa ja yksityisyyttä. Replico arvostaa erilaisuutta ja näkee siinä voimavaran.

Replico haluaa taata terveellisen työympäristön, joka kannustaa terveellisiin elämäntapoihin mm. tukemalla liikuntaharrastuksia. Replicolla on nollatoleranssi päihteisiin työpaikalla.

Korruptio ja lahjonta

Replicon henkilökunta ei ota vastaan tai anna lahjoja, joita voidaan pitää lahjuksina tai korruptiona. Yhteistyösuhteiden vahvistamiseksi annettu lahja tai vieraanvaraisuus ovat normaalia liiketoimintaa, joskin nämäkin tulee olla kohtuuden rajoissa toteutettuja.

Replico on aina ns. kolmas osapuoli joka tuottaa tarkastustuloksia ja analyysejä puolueettomasti.

Eturistiriidat ja kilpailu

Replicon henkilökuntaan ei saa vaikuttaa eturistiriitatilanteet kuten esimerkiksi oma,
ystävän tai perheenjäsenen hyöty tehdyistä päätöksistä.

Replico kannattaa reiluja liiketoimintatapoja eikä käytä mitään laittomia tai rajoittavia kaupantekotapoja. Replico noudattaa kaikessa toiminnassaan kilpailulainsäädäntöä.

Asiakkaat ja kumppanit

Replico käsittelee omia, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien luottamuksellisia asioita luottamuksellisesti. Salassapitovelvollisuus pätee myös työsuhteen päättyessä.

Kumppaneiltaan ja palveluntarjoajilta Replico edellyttää sitoutumista näiden ohjeiden mukaiseen toimintaan.

Vastuullisuus

Replicon henkilökunta toimii vastuullisesti ja sitoutuu noudattamaan näiden ohjeiden
mukaisia eettisiä liiketoimintaperiaatteita.

Kuka tahansa työntekijä tai kolmas taho voi ottaa nimettömästi yhteyttä Replicon toimitusjohtajaan tai hallituksen jäseneen, jos epäilyksiä ohjeen vastaisesta toiminnasta on.

Ympäristö

Replico pyrkii pitämään toimintansa ympäristövaikutukset mahdollisimman vähäisinä mm. antamalla mahdollisuuden etätyöhön ja etäpalavereihin.